O škole

Poslání: Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

Jabok uzavřel dohodu o spolupráci a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy při uskutečňování bakalářského studijního programu Pastorační a sociální práce. Obě instituce tím přispívají k naplňování ekumenické spolupráce církví a poskytováním státem uznané kvalifikace podporují zapojení církví do života společnosti.

 

Salesiáni Dona Boska
Salesiánská provincie Praha
Kobyliské nám. 1
182 00 Praha 8
 
Telefon: 283 029 111 (sekretariát)
E-mail: provincial@sdb.cz

 

Zuzana Pivoňková
13.8.2015 - 14:20