Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Název: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2
IČO: 45769621
Zápis do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne 1. 8. 2006.
Telefon: 211 222 419
Email: cdv@jabok.cz
Kontaktní adresa: Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Provozovna: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

2. Informace

Realizace kurzů se řídí Řádem pro celoživotní vzdělávání (č.j. Jabok/2014/řed./114).

Informace o kurzech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

3. Založení a zrušení objednávky

Po přihlášení do kurzu obdrží kupující na email, který uvedl v objednávce, informace k provedení platby.  Email obsahuje také odkaz na elektronickou objednávku. Zde si kupující může vytisknout proforma fakturu a poté, co prodávající obdrží platbu, také daňový doklad (fakturu).

V prostředí elektrické objednávky je kupující oprávněn provádět úpravy, zejména zrušit objednávku před úhradou kurzu. Již zrušenou objednávky má možnost jedenkrát znovu aktivovat.

Po úhradě kurzu může kupující zrušit objednávku pouze e-mailem na adresu koordinátorky. V e-mailu je nutné uvést číslo účtu, na který se má kurzovné vrátit. Pokud je uhrazená objednávka zrušena 15 a více dní před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení kurzovného po odečtení manipulačního poplatku 200 Kč. Při zrušení objednávky kurzu 14-8 dní před konáním, má kupující nárok na vrácení 50 % výše kurzovného. Při zrušení objednávky 7 a méně dní před konáním kurzu není nárok na vrácení kurzovného.

Kurzu se může účastnit jiná osoba (náhradník), než která kurz objednala. Tuto informaci je nutné sdělit koordinátorce před konáním kurzu. Je nutné uvést jméno, datum narození, adresu, telefon a email nového účastníky.

Platba za kurz musí být připsána na účet prodávajícího do data splatnosti kurzu. Úspěšné připsání platby na účet prodávajícího se potvrdí v elektronické přihlášce (stav: „zaplaceno“, pole se zbarví na zeleno). Kupující si v tuto chvíli může stáhnout a vytisknout daňový doklad (fakturu).

Cena kurzu je konečná a zahrnuje režii, pronájem prostor, úhradu lektorům, případně studijní materiály. Cena nezahrnuje občerstvení. Káva a čaj se během kurzů nabízí za dobrovolný příspěvek.

4. Zákonná odpovědnost prodávajícího

Pokud se u kurzů projeví nedostatky (např. nemá avizovanou platnou akreditaci, byl neoprávněně zkrácen, lektor byl nahrazen neoprávněnou osobou, prostředí výuky je závadné), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od ukončení kurzu požadavek na:

  • nápravu, a to náhradním kurzem, který bude odpovídat oprávněným požadavkům, a není-li takový postup možný
  • přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.


Během šesti měsíců od ukončení kurzu se předpokládá, že rozpor existoval již při jeho realizaci, pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

5. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak emailem a uvede své kontaktní údaje, popis nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu reklamace podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

6. Informace o zpracování osobních údajů

  • Správcem a zpracovatelem osobních údajů je VOŠ Jabok, IČO: 45769621, Salmovská 8, Praha 2.
  • Osobní údaje kupujících zpracováváme za účelem plnění předmětu smlouvy a zasílání obchodních sdělení (nabídek dalších našich kurzů), které podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektů údajů (§ 5 odst. 2, § 18 odst. 1 písm. b)).
  • Za účelem plnění předmětu smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje kupujících: titul, jméno, příjmení, adresa, místo a datum narození, e-mail, telefon, fakturační údaje, údaje o uhrazení platby. Tyto nezbytné údaje shromažďujeme po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po dobu uloženou zvláštními zákony (obchodní zákoník, školský zákon, zákon o sociálních službách apod.).
  • Za účelem zasílání obchodních sdělení (pouze nabídky našich kurzů) shromažďujeme tento osobní údaj: e-mail. Tento údaj uchováváme, dokud kupující nevysloví nesouhlas. Kdykoli lze odmítnout zasílání dalších nabídek.
  • Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v rozsahu vyžadovaném zvláštním zákonem (školský zákon, zákon o sociálních službách apod.).
  • Kupující má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů i na vysvětlení případných nejasností či opravu osobních údajů.
  • Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21. června 2016.

jandejsek
21.6.2016 - 19:55
Kontakt Telefon
Petra Adámková koordinátorka CDV
+420 211 222 419
+420 603 330 793
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. zástupce ředitele pro CDV, vedoucí CDV, učitel
+420 211 222 402

Kurz

Teambuildingový muzikální workshop (vytvořila/a: jandejsek, 13.7.2016)
Asistent pedagoga (vytvořila/a: jandejsek, 28.6.2016)
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole (vytvořila/a: jandejsek, 21.6.2016)
Supervize a sdílení zkušeností (vytvořila/a: jandejsek, 16.6.2016)
Po stopách křesťanství v moderní společnosti (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Kritické myšlení v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Lidská práva v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Úvod do sociálního zemědělství (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Hodnocení situace dítěte a rodiny (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Angličtina (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Praktické dovednosti pro zahradní terapii (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Úvod do zahradní terapie (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 19.4.2016)
Úvod do arteterapie (vytvořila/a: jandejsek, 28.1.2016)
Angličtina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 13.1.2016)
Bible: pozvání pro současníka (vytvořila/a: jandejsek, 11.1.2016)
Němčina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Ruština - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Němčina - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Aktuální právní problémy v sociální práci (vytvořila/a: jandejsek, 19.8.2015)
Přípravný kurz pro studium na Jaboku (vytvořila/a: jandejsek, 23.6.2014)
Krizová komunikace s médii a veřejností (vytvořila/a: jandejsek, 3.6.2014)
Kurzy dalšího vzdělávání (vytvořila/a: jandejsek, 22.4.2014)