Organizační struktura

Na této stránce najdete stručný popis jednotlivých pracovišť Jaboku.

Podrobná organizační struktura je součástí organizačního řádu.

Personální obsazení jednotlivých pracovišť je k dispozici v sekci Lidé.

Vedení školy

Ředitel - Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. - zajišťuje podmínky pro práci školy v souladu s jejími dokumenty, dbá o vytváření prostředí příznivého pro práci studentů i pracovníků a jejich profesní a osobní rozvoj, jedná jménem školy s nadřízenými a spolupracujícími organizacemi.

Zástupce pro studijní záležitosti - Mgr. Marie Ortová - zastupuje ředitele v otázkách zajištění a kontroly realizace vzdělávacích programů a výchovných opatření. Řídí odbornou pedagogickou činnost interních a externích vyučujících a koordinuje činnost studijního oddělení a kateder.

Zástupce pro ekonomiku a provoz - Ing. Jaroslav Kuchař - zastupuje ředitele v otázkách ekonomiky a organizace provozu všech součástí Jaboku, je vedoucím provozního a ekonomického oddělení.

Zástupce pro rozvoj - Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. - zastupuje ředitele v koncepčních a rozvojových záležitostech školy a při rozvoji dalšího vzdělávání realizovaném Jabokem.

Sekretářka - Zuzana Petříčková - zprostředkovává základní kontakt s veřejností, plní organizační a administrativní úkoly spojené s ředitelstvím školy, eviduje přicházející i odcházející korespondenci a obsluhuje telefonní ústřednu. Slouží rovněž jako podatelna.

Školní kaplan - Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. - zajišťuje nabídku duchovní a svátostné služby studentům i zaměstnancům školy a poskytuje studentům pastorační poradenství.

Pracovník PR a fundraisingu - Bc. Pavel Nášel - zajišťuje především komunikaci s veřejností a se studenty a pracovníky, propagaci Jaboku v různých médiích a oslovuje potenciální sponzory a dárce.

Katedra sociální práce

Katedra sociální práce garantuje výuku všech základních oborových předmětů podle minimálního vzdělávacího standardu ASVSP i řady rozšiřujících volitelných kurzů pro denní i kombinované studenty. V rámci povinného studijního plánu seznamuje studenty se základními teoriemi a metodami sociální práce a vybaví je pro práci s vybranými cílovými skupinami. Široká nabídka volitelných kurzů reaguje na zájem studentů a potřeby praxe. Důraz je kladen na mezioborový přístup a schopnost praktické aplikace teoretických poznatků. Katedra se rovněž podílí na vybraných kurzech Centra dalšího vzdělávání

Vedoucí katedry:  Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra pedagogiky a psychologie zaštiťuje široké spektrum předmětů od čistě teoretických po předměty orientované na konkrétní praktické oblasti, umělecké či pohybově zaměřené. Tyto předměty tvoří celek s předměty z ostatních kateder. Interaktivnost si klade za cíl nejen vysokou akademickou úroveň, ale i posílení sociálních vazeb a měkkých dovedností.

Katedra pedagogiky a psychologie se zaměřuje na sociální pedagogiku, sociální psychologii a speciální pedagogiku. Mezi její specifika patří semináře zážitkové pedagogiky, volnočasové pedagogiky či osobnostně rozvojových disciplin. To je doplněno pestrou nabídkou výběrových seminářů, které reagují na potřeby studentů i společnosti.

Vedoucí katedry: Mgr. Michal Pařízek

Katedra filosofie a teologie

Katedra filosofie a teologie zajišťuje výuku filosoficky a teologicky zaměřených předmětů a kurzů dalšího vzdělávání. V souvislosti s požadavky standardů vzdělavatelů v sociální práci jde především o předměty filosofie a etika. Prostřednictvím nabídky témat z filosofie, religionistiky a teologie umožňuje studentům prohlubovat si kompetence potřebné k efektivnějšímu výkonu povolání.

Výuka je chápána jako prostor k dialogu, odvíjejícím se nad příklady základních textů evropské vzdělanosti a jejího duchovního směrování i nad klíčovými tématy studovaných oborů.

Vedoucí katedry: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.

Katedra jazyků

Katedra jazyků zajišťuje výuku jazyků, zahraniční praxe, exkurze a další aktivity související se zahraniční spoluprací.

Jazyky (angličtina a/nebo němčina) jsou součástí výuky po celou dobu studia. Po studiu obecného jazyka a všech jazykových dovedností (gramatiky, poslechu, četby i konverzace) následuje studium odborného jazyka zaměřeného na sociální, pedagogickou i teologickou oblast. Při výuce odborného jazyka jsou využívány vlastní specializované učebnice.

Vedoucí katedry: Ing. Iveta Kaňková

Katedra odborných praxí

Katedra odborných praxí zajišťuje praxe v České republice a ve spolupráci s katedrou jazyků se podílí na zajištění zahraničních praxí.

Vedoucí katedry: Mgr. Hana Čížková

Studijní oddělení

Studijní oddělení ve spolupráci s katedrami organizuje výuku a činnost školy v oblasti přípravy, organizace a kontroly studia.

Úřední hodiny:

  • Po, St, Čt: 9:00 - 12:00
  • Út: 14:00 - 17:00

Vedoucí oddělení: Bc. Ilona Dohnalová

Personální oddělení

Personální oddělení provádí pracovně-právní úkony a personalistické práce.

Kontaktní osoba: Romana Maierová

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení zajišťuje finanční, personálně-mzdovou a projektovou agendu.

Vedoucí oddělní: Ing. Jaroslav Kuchař

Provozní oddělení

Provozní oddělení zajišťuje materiálně-technické zabezpečení a provoz školy.

Vedoucí oddělení: Anna Voleková

Domov mládeže

Domov mládeže zajišťuje především ubytování studentů, doplňkově ubytování turistů.

Vedoucí domova: Anna Voleková

Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) zajišťuje organizaci kvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů.

Jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí Jabok studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, pedagogy volného času a vychovatele. Pro pedagogické pracovníky otevíráme pestrou škálu kurzů dalšího vzdělávání akreditovaných u MŠMT.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabízí Jabok kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, a dále odborné kurzy dalšího vzdělávání akreditované u MPSV pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Doplňkově nabízíme také jazykové kurzy, včetně kurzů specializovaných na sociální práci a pedagogiku, a teambuildingový muzikální workshop.

Většina kurzů je otevřená široké veřejnosti.

Vedoucí centra: Petra Adámková 

Knihovna

Knihovna Jabok je specializovaným pracovištěm Jaboku. Poskytuje knihovnické a informační služby zaměřené na oblast sociální práce, sociální politiky, pedagogiky, psychologie, etiky, teologie a dalších souvisejících oborů. Jako veřejná knihovna zapsaná v evidenci Ministerstva kultury ČR je Knihovna Jabok přístupná nejen studentům a pedagogům Jaboku, ale také odborné a široké veřejnosti.

Fond knihovny obsahuje více než dvacet tisíc českých i zahraničních knih, oborové časopisy, odborné databáze a elektronické knihy, kvalifikační práce studentů aj.

Vedoucí knihovny: Mgr. Eva Cerniňáková

Aktualizováno 6. 5. 2019 14:03