Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Sociální pedagogika a teologie splňuje požadavky na výkon povolání:

  • sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • požadavky pro přímou pedagogickou činnost jako vychovatel, pedagog volného času nebo jako asistent pedagoga v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, a 561/2004 Sb., Školského zákona.

Znalosti a dovednosti absolventa jsou v rámci výuky specifikovány v souladu se zaměřením oboru Sociální práce nebo Speciální pedagogika. Zároveň se může absolvent podílet na poskytování pastorační a spirituální péče, pokud to umožňují vnitřní ustanovení příslušné křesťanské církve nebo organizace, která tuto péči nabízí.

Znalosti a dovednosti absolventa

Rozumí sociální problematice v jejím historickém, kulturním a náboženském kontextu, je schopen reflektovat sociální otázky ve vzájemném propojení úrovně domácí, evropské i globální a vytvářet si na ně vlastní názor na základě kritického výběru a hodnocení informací.

Rozumí systému organizací veřejné správy a samosprávy v ČR, má přehled o aktuální sociální síti, sociálních službách a školách a školských zařízeních.

Zná teoretické přístupy a modely sociální, výchovné a speciálněpedagogické práce a dovede je aplikovat v praxi.

Zná metody a způsoby sociální, výchovné a speciálněpedagogické práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou, komunitou a dovede je účinně využívat v praxi.

Zná hlavní etické přístupy a principy uplatnitelné v pomáhajících profesích, příslušné etické kodexy a lidsko-právní dokumenty, rozumí jim a dovede je aplikovat ve své odborné i životní praxi.

Je si vědom potřeby celostního porozumění člověku, orientuje se v situacích a potřebách osob v jejich jedinečnosti, umí posoudit jejich životní a sociální situaci, rozeznávat jejich obtíže, příčiny a důsledky těchto obtíží a možnosti jejich překonání.

Umí vytvářet individuální plány pomoci a spolupráce, individuální vzdělávací plány, navrhovat a provádět vhodné způsoby intervencí, vyhodnocovat jejich průběh a vlastní působení.

Umí vytvářet, rozvíjet a ukončovat vztahy s klienty na základě akceptace a respektu k lidské důstojnosti, jedinečnosti, samostatnosti, lidským právům a svobodám.

Dovede rozeznat pozitivní i rizikové faktory svého působení, stanovit své meze i možnosti podpory, rozumí významu supervize a jiným podpůrným strategiím a dovede je využívat pro vlastní osobní i profesní růst.

Umí se zapojit do odborných diskusí, veřejně prezentovat vlastní odborná témata v českém i cizím jazyce, zapojit se i do zahraničního pracovního týmu a vykonávat v zahraničí práci odpovídající jeho kvalifikaci.

Dovede organizovat a vést výtvarné, hudební, sportovní a zážitkové aktivity pro skupiny osob s respektem k jejich potřebám, umí reflektovat vlastní působení, emoce a dění ve skupině.

Dovede se orientovat ve významných církvích, náboženských institucích a hnutích, zná možná rizika nebo přínosy náboženské víry, uplatňující se v sociální, pedagogické a pastorační práci, zná základní přístupy a modely pastorační práce a spirituální péče.

Postoje absolventa

Postoje absolventa vyjadřují porozumění a respekt k lidským právům a docenění společnosti založené na evropských křesťanských hodnotových základech.

Jeho životní postoj je zakotven v zodpovědné naději, smyslu a zdravém optimismu umožňujícím čerpat z konkrétní křesťanské nebo jí hodnotově blízké tradice a tvůrčím způsobem ji vnášet do vztahu ke kolegům, spoluobčanům a klientům.

Je kritický k vlastním postojům a hodnotám a je schopný je reflektovat z pozice křesťanských a evangelijních hodnot, uplatnitelných v pomáhajícím a podpůrném vztahu ke klientům.

Je si vědom vlastní zranitelnosti, hranic a omezení a je schopen je svými postoji komunikovat.

Snaží se o poznání, porozumění a docenění hodnot druhého, aniž by touto snahou své vlastní postoje relativizoval. Věří, že porozumění druhému není výrazem slabosti a že neznamená nutně s ním souhlasit.

Aktualizováno 27. 1. 2021 18:57